Tájékoztatás a szociális ellátásokról

Mezőgyán Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 25-én módosította a település a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendeletét.

 

 A települési lakhatási támogatásban változás nem történt, akkor vehető igénybe e támogatási forma, ha a háztartásban élők egy főre jutó jövedelme nem haladja meg a 71.250.-Ft-ot, és a háztartásban élők vagyonnal nem rendelkeznek. A támogatás hat hónapon keresztül kerül folyósításra, ezt követően újra kell igényelni.

A beiskolázási támogatás lényegesen módosult az előző évekhez képest. Azon Mezőgyánban bejelentett állandó lakcímmel és életvitelszerűen itt élő családnak, akinek gyermeke nem részesül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, továbbá a tanuló nem évismétlő, 30 óránál nincs több igazolt ill. 5 óránál nincs több igazolatlan hiányzása: általános iskolai tanuló esetén egyszeri 10.000.-Ft, középiskolai nappali tagozatos tanuló esetén egyszeri 20.000.-Ft támogatást nyújt az önkormányzat. A kérelmeket minden év október 15-ig kell benyújtani, 15 napnál nem régebbi iskolalátogatási igazolással. Az önkormányzat támogatást nyújt a felsőfokú tanulmányokat folytatók részére is, amennyiben nem töltötték be 25. életévüket. Az ők esetükben az OKJ-s ill. főiskolai nappali vagy levelező tagozaton tanulók egyszeri 30.000.-Ft, míg az egyetemi hallgatóknak egyszeri 40.000. Ft-ot juttat az önkormányzat, ezen esetben a beadási határidő november 15-e.

Teljesen új támogatási forma a fogyatékos gyermeket nevelő szülők támogatása. A támogatás kérelmen alapszik, fontos tudni csak azon gyermekek részére vehetik igénybe a támogatást, akik speciális nevelési, oktatási intézményi kereten belül részesülnek képzésben. A támogatás mértéke tanulmányi év ideje alatt havi 10.000.-Ft. Intézményi/iskolalátogatási igazolás csatolása szükséges.

Szintén új támogatási forma a természetben nyújtott fűtési támogatás. Támogatásként 1 erdei köbméter lágy lombos tűzifát tud igényelni az a család, aki nem részesül szociális célú tüzelőanyag támogatásban, és családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 85.500.-Ft-ot egyedülálló esetén a 99.750.-Ft-ot. A támogatás 2015. november 30-ig nyújtható be.

A temetési segély egyszeri összege 50.000.-ft-ra változott, feltétele, hogy a temettető mezőgyáni lakos legyen és családjában az egy főre eső jövedelem, ne haladja meg a 71.250.-Ft-ot egyedülálló esetén a 85.500.-ft-ot.

2015 februárjában került bevezetésre a gyermekfogadási támogatás. A kérelmet a terhesség 8. hónapjától a gyermek 3 hónapos koráig lehet benyújtani. Az egyszeri támogatás összege: 20.000.-Ft. A támogatás azon szülőknek jár, akik legalább egy éve mezőgyáni lakosok és jövedelmük nem haladja meg a 42.750.-Ft illetve egyedülálló esetén a 71.250.Ft-ot.

Minden támogatási formához külön kérelem formanyomtatvány tartozik, melyet a közös önkormányzati hivatal szociális ügyintézőjénél (Szarka Antalné) lehet igényelni, ugyanitt a támogatási formákról bővebb információt lehet kérni.

 

Itt hívjuk fel a lakosság figyelmét, hogy ez évben is lesz lehetőség a szociális célú tüzelőanyag igénylésére, mely igénylésének feltételeiről szóló tájékoztatásra később kerül sor.

 

Mezőgyán, 2015. október 22.

                                                                   Szarka Antalné ig. vezető főtanácsos