Környezetvédelmi Infrastruktúra-fejlesztés Mezőgyánban

C tábla

A projekt Mezőgyán területén valósul meg, a projektgazda: Mezőgyán Község Önkormányzata.
A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVM–BM együttes rendelet alapján Mezőgyán „A” ár- és belvíz szempontjából erősen veszélyeztetett település.
Érintett területek lehatárolása:
A fejlesztést olyan területekre fókuszáltuk, ahol a csapadékvíz elvezetés hiánya jelentős természeti kockázatokat hordoz magában, a fejlesztendő területek lehatárolása illeszkedik a település településrendezési tervében foglaltakhoz.
- Petőfi Sándor utca (Petőfi u. 2-22., utca elejétől a Petőfi u. 22. számig)
- Keleti utca (Keleti u. 2-46., teljes hosszban)
- Árpád utca és Keleti utca közötti csatorna kotrás tevékenység helyszíne: 270 HRSZ, 224 HRSZ, 211 HRSZ (Keleti utca), 2138 HRSZ (Felszabadulás utca), 2154 HRSZ
A korábbi káreseményeket igazoló dokumentumok között látszik, hogy a Petőfi Sándor utcán és a Keleti utcán is voltak belvízkárok, a fejlesztési projekt által lehatárolt két utca belvíz szempontjából különösen veszélyeztetett.
A lehatárolt területeken megvalósuló fejlesztések a fejlesztés közelében lévő területeket, sőt az egész település területét védik. A fejlesztés közvetlen közelében található 2 db gazdasági felhasználású terület, a fejlesztés ezen területek védelmére is irányul.
Projekt indokoltsága, szükségessége:
Az elmúlt évek heves csapadékai és belvizei következtében a település csatornái feliszapolódottak, átereszei megsüllyedtek, ennek következtében esési viszonyai megváltoztak, növényzettel benőtté váltak.
A fejlesztési szükségszerűséget az alapozza meg, hogy a jelenlegi belterületi csapadékvíz elvezető rendszer – a PET-ben rögzített természeti, és települési jellemzők miatt – nem képes a megnövekedett vízmennyiség megfelelő kezelésére és elvezetésére, ami a belterületi létesítményeket veszélyezteti, a községben az életminőséget rontja, és jelentős anyagi károkat eredményez, amely az önkormányzatot, a lakosságot, ill. az érintett vállalkozásokat egyaránt terheli. A korábbi évek tapasztalataiból kiindulva szükség van a mielőbbi beavatkozásra a belterület vízrendezését illetően.
Kis költségvetésű önkormányzat lévén, eddigi belvíz-elvezetési fejlesztések hiányában Mezőgyán település esetében indokolt jelen fejlesztési forrás igénybevétele a belvízkárok mérséklése érdekében.
Az elmúlt időszak vízkáreseményei
Mezőgyán települést 1999. november 22. – május 19. között belvízkár sújtotta, melynek következtében megrongálódott a községháza épülete, az irattár, a napközi-otthonos konyha, a művelődési ház, 2 db szolgálati lakás, a tornaterem és 115 db személyi tulajdonú ingatlan.
A projekt céljai:
Átfogó cél: Mezőgyán településen megfelelő csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása, és ezzel a veszélyeztetett területekről a vízelvezetés megoldása
Specifikus célok:
1. Környezetbiztonság növelése, környezeti állapot javítása
2. Vízkár veszélyeztetettség csökkentése, káresemények megelőzése
3. Vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése
4. Biztonságos és egészséges lakókörnyezet megteremtése
A tervezett beavatkozások bemutatása:
A beruházás Mezőgyán belterületén valósulna meg, amely nagymértékben hozzájárul a belterület belvízmentesítéséhez. A vizsgált beruházás a településen 2 db utca (Petőfi Sándor utca, Keleti utca) teljes hosszán belvízelvezető földmedrű nyílt árok rekonstrukciója, (felújítása), kialakítása valósulna meg az utca mindkét oldalán, valamint az Árpád utca és a Keleti utca közötti befogadó csatorna kotrása a település határáig. A projekt műszaki tartalma illeszkedik a területi adottságokhoz, valamint a vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez.
A részletes műszaki tartalom a Projekt Előkészítő Tanulmányban kerül ismertetésre.
Befogadó bemutatása:
Bokrosi csatorna:
- 0+000 – 3+637 fm. között
- 3+637 – 3+980 fm. között
Befogadóval történt egyeztetés:
A befogadóval történt egyeztetés alapján biztosított, hogy a fejlesztés eredményeként elvezetett vizeket a befogadó tudja fogadni és vizek elvezetése a végső befogadóba biztosított. A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság, mint a fenti csatornaszakaszok kezelője, illetve üzemeltetője előzetes hozzájárulását adja a pályázat benyújtásához.
Indikátorok:
Projekt keretében vállalt indikátor: Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza, 1.890 méter.
Soft programelem:
A szemléletformáló program célja, hogy megismertesse a célcsoportot a környezetvédelem általános elveivel, a fenntartható fejlődés fogalmával, jellemzőivel, illetve, hogy a helyiek hogyan tudnak hozzájárulni a fenntartható fejlődéshez mindennapi tevékenységük során.
A projekt keretében kötelezően vállalt szemléletformáló programon túl, a Projektgazda vállalja a fejlesztéssel érintett területeken a kulturált, tiszta környezet fenntartását támogató akciók megvalósítását is.

C tábla
C tábla
01
01
02
02
IMG_8191
IMG_8191
IMG_8194
IMG_8194
SIMG_8197
SIMG_8197